S all_subjects Document economics if_65-fb_messenger_1181188 ? leaderboard1 medicine psychology science_engineering Star Ticket trending trophy

Actualmente estás viendo una vista previa

La vista previa contiene 2 de 3 páginas.

Necesitas una cuenta Premium para poder ver el documento completo.

Obtén acceso gratuito durante 30 días
BIOLOGIA II Convocatòria Juny 2007 NOM .........................................................COGNOMS...................................................................................................... DNI............................…………..……….. PASSAPORT................................................................................................... Utilitza aquest qüestionari per marcar les respostes escollides encerclant l’opció triada. Quan pensis que ja tens les respostes correctes, omple el full per a la correcció electrònica. Normes a seguir per omplir el full de respostes per a la correcció electrònica (full vermell): − Escriu les dades de l’encapçalament del full. En l’espai destinat a identificació de l’alumne, el DNI s’escriu marcant el número corresponent en una casella de cada filera, començant per dalt. Si has d’utilitzar el número del passaport, la filera de dalt s’ha d’omplir amb zeros. − La numeració que se segueix en el full vermell és la de la dreta, amb les columnes A i B, essent A=Veritable i B=Fals. − Si has de corregir una resposta no esborris, marca a la filera immediata inferior (la que diu ANUL·LADA) la casella que vols anul·lar. D’aquesta manera, a la primera filera quedaran marcades les dues caselles (la incorrecta i la correcta) i a la segona la incorrecta. Puntuació de l’examen: una resposta correcta és un punt; una resposta incorrecta descompta una resposta correcta, una pregunta sense resposta ni suma ni resta. 1. - Els organismes del regne Plant es són eucariot es V/ F 2. - El regne Fongs est à f ormat per organismes unicel· lulars o micelars, aut ot ròf ics i immòbils 3. - El regne Mòneres inclou les algues i els Fongs verit ables V/ F V/ F 4. - Els organismes del regne Prot ist es són eucariot es, unicel· lulars o pluricel· lulars, aut ot ròf ics o het erot ròf ics 5. - El Codi de Nomenclat ura Bot ànica est ableix que la primera llet ra del nom dels gèneres s’ escriu en maj úscula i que la de l’ espècie va en minúscula 6. - Anomenem t al· lus el nivell d'organit zació somàt ica dels organismes pluricel· lulars que no present en t eixit s 7. - Els conidis són un t ipus d’ espores f úngiques que es f ormen per mit osi a l’ ext rem d’ hif es V/ F V/ F V/ F V/ F 8. - Hi ha espores unicel· lulars, bicel· lulars i pluricel· lulars V/ F 9. - Una espora monocariòt ica cont é dos nuclis que procedeixen de progenit ors dif erent s V/ F 10. - Espores i gàmet es dif ereixen en que les primeres germinen i els segons es f usionen V/ F 11. - L’ oogàmia és un t ipus de reproducció sexual en el que es f usionen un gàmet a mòbil (masculí) amb un d'immòbil i més gran (f emení) 12. - S'anomena isogàmia la f usió de dos gàmet es iguals morf ològicament V/ F V/ F 13. - La bipart ició és un t ipus de reproducció sexual que dóna lloc a dos organismes idènt ics genèt icament V/ F 14. - La gemmació és un t ipus de mult iplicació veget at iva que dóna lloc a individus idènt ics V/ F genèt icament 15. - La f usió de dos gàmet es es coneix amb el nom de f ecundació V/ F 16. - La germinació d’ una espora haploide dóna lloc a cèl· lules, hif es o individus haploides V/ F 17. - La f usió de dos gàmet es haploides dóna lloc a un organisme diploide o a un dicariòt ic V/ F 18. - En un cicle amb alt ernança de generacions hi ha gamet òf it i esporòf it amb dot acions cromosòmiques dif erent s V/ F 19. - Algunes algues present en cicles de vida amb alt ernança de generacions isomorf a V/ F 20. - El plasmodi dels Mixomicot s es t ransf orma en gamet angis quan ha de reproduir-se V/ F 21. - Els Fongs verit ables que f ormen més d'un t ipus d'espores al llarg de la seva vida s’ anomenen prot ist es V/ F 22. - Un apot eci és un dels t res t ipus d’ ascocarp dels Ascomicot s V/ F 23. - Les ascòspores es f ormen en els ascs dels ascocarps dels Ascomicot s i les basidiòspores en els basidis dels basidiocarps dels Basidiomicot s V/ F 24. - Els ascocarps i els basidiocarps est an f ormat s per hif es dicariòt iques i monocariòt iques ent rellaçades V/ F 25. - Un asc és un t ipus d’ esporangi que f orma ascòspores en el seu int erior V/ F 26. - Un basidi és un t ipus de gamet angi que f orma basidiòspores a l’ ext rem de basidis V/ F 27. - El conj unt de les hif es d’ un f ong s’ anomena miceli V/ F 28. - Els f ongs aut ot ròf ics obt enen els nut rient s penet rant les cèl· lules dels seus host es V/ F 29. - Els organismes biodegradadors solen ser sapròf it s V/ F 30. - Un organisme paràsit és aquell que obt é el seu aliment a part ir d’ un organisme viu, perj udicant -lo 31. - La part dels Deut eromicot s on t é lloc la mult iplicació veget at iva s'anomena himeni V/ F V/ F 32. - Hi ha alguns grups de basidiomicot s que f ormen basidis t abicat s V/ F 33. - Les micorrizes són relacions simbiòt iques ent re f ongs i plant es V/ F 34. - Alguns f ongs classif icat s t radicionalment dins els Deut eromicot s present en V/ F reproducció sexual 35. - El micobiont o component f ot osint èt ic dels líquens és sempre un Ascomicot V/ F 36. - El component f úngic d’ un liquen sol ser un Cloròf it o un Cianòf it V/ F 37. - Els líquens de t al· lus gelat inós són de t ipus homòmer V/ F 38. - En els líquens només es reprodueix sexualment el f ong V/ F 39. - Els líquens poden suport ar condicions climàt iques ext remes V/ F 40. - Algunes espècies de líquens són molt resist ent s a la cont aminació at mosf èrica i per això s’ ut ilit zen com indicadors de bona qualit at de l’ aire 41. - Els Cianòf it s són mòneres, procariot es i aut ot ròf ics V/ F V/ F 42. - Els Procloròf it s són mòneres, procariot es i f ot osint èt ics V/ F 43. - Les algues són prot ist es, eucariot es i f ot osint èt iques V/ F 44. - Els Pirròf it s i les Diat omees són algues planct òniques i const it ueixen els principals product ors primaris en ambient aquàt ic V/ F 45. - Les Diat omees són algues unicel· lulars caract erit zades per una cobert a cel· lular rígida de sílice, f ormada per dues valves encaixades, i per la f orma com es mult ipliquen veget at ivament V/ F 46. - Alguns Rodòf it s planct ònics present en un t al· lus pluricel· lular, calcif icat i art iculat V/ F 47. - Les algues obt enen l’ aliment a t ravés de la seva superf ície V/ F 48. - La coincidència de pigment s f ot osint èt ics, subst àncies de reserva i mat erial de la paret cel· lular dels Feòf it s f a pensar que són els precursors del regne plant es V/ F 49. - Les algues bent òniques que viuen a maj or prof undit at pert anyen al grup del Rodòf it s, i ho f an gràcies als seus pigment s f ot osint èt ics V/ F 50. - Cyst oseira i Padina són dos gèneres de Feòf it s bent ònics V/ F 51. - Zygnema és un gènere de Cloròf it s de t al· lus f ilament ós que es mult iplica veget at ivament per conj ugació V/ F 52. - Rissoel l a és un rodòf it bent ònic que f orma carposporòf it s V/ F 53. - Un Briòf it del grup de les molses est à f ormat (en la f ase de gamet òf it ) per rizoides, caulidis i f il· lidis 54. - En els Briòf it s l’ única generació que es reprodueix sexualment és l’ esporòf it V/ F V/ F 55. - Els Briòf it s han desenvolupat un corm que els ha permès adapt ar-se al medi t errest re V/ F 56. - Els Briòf it s s’ aliment en a t ravés dels rizoides que els f ixen al sòl V/ F 57. - Els amf igast ris són un t ipus de f il· lidis que present en algunes Hepàt iques f olioses V/ F 58. - Les Cript ògames vasculars inclouen els Briòf it s i els Pt eridòf it s V/ F 59. - Pt eridòf it s i Equiset òf it s present en t iges subt errànies del t ipus rizoma V/ F 60. - L’ esporòf it dels Pt eridòf it s est à f ormat per branques anomenades f èrt ils V/ F 61. - Les Cript ògames vasculars pert anyen als cormòf it s V/ F 62. - Les Cript ògames vasculars són plant es, aut ot ròf iques i immòbils V/ F 63. - A la maj or part d’ espècies d’ Equiset um, les branques est èrils de l’ esporòf it present en V/ F branques i f ulles vert icil· lades