S all_subjects Document economics if_65-fb_messenger_1181188 ? leaderboard1 medicine psychology science_engineering Star Ticket trending trophy
  • de 6
  • TEMA 12: Estudis epidemiològics descriptius i transversals.  Estan inclosos els estudis de prevalença. ESTUDIS DESCRIPTIUS Els estudis descriptius estudien la f e üè ia d’u a alaltia e u a po la ió, p ese ta t la seva distribució per les diferents variables de forma separada. Solen presentar problemes d’i fo a ió. FINALITATS 1) Descriuen els problemes de salut en funció de les variables (càrrega que tenen). - Personals: edat, sexe... - Lloc (residència): municipis, comarques, ciutats,... - Temps: setmanes, mesos, anys,..  diagnòstic de salut en comunitats 2) Generen hipòtesis de possibles relacions de la malaltia. CLASSIFICACIÓ 1. Descriptius de morbiditat i mortalitat 2. Series de casos clínics (persones concretes) 3. Estudis ecològics - Estudis ecològics transversals - Correlacions temporals 4. Estudis de prevalença (analítics sense seqüència temporal malaltia/factor) ESTUDIS DESCRIPTIUS DE MORBIDITAT I MORTALITAT Els estudis descriptius estudien la f e üè ia d’u a alaltia e u a po la ió, p ese ta t la seva distribució per les diferents variables de forma separada. Solen presentar problemes d’i fo a ió. CARACTERISTIQUES PPALS 1. Descriuen una malaltia/mort en funció de variables de la persona, lloc de residència mortalitat 2. La unitat d’estudi són grups de pacients 3. No analitzen hipòtesis.  com a molt suggereixen que hi ha relacions, però NO SÓN HIPOTESIS 4. No usen grups control ja que no comparen (no hi ha FR) 5. Solen usar dades de les estadístiques habituals. Estudis de morbiditat Estudis de mortalitat SÈRIES DE CASOS CLINICS CARACTERISTIQUES PPALS 1. Descriuen l’aparició d’un seguit de casos d’una malaltia diagnosticada en un centre o territori. 2. La descripció es fa segons les variables de la persona, lloc de residencia, temps i característiques clíniques. 3. La unitat d’estudi són pacients (concrets). 4. Serveixen per generar hipòtesis.  NO LES ANALITZA 5. No usen grups control 6. Solen usar dades de les histories Descriu variables/factors de risc en una malaltia o situacions concretes ESTUDIS ECOLÒGICS Aquets estudis analitzen l’aparició d’una malaltia i l’exposició a un factor de risc en grups de persones. La unitat d’estudi són poblacions Serveixen per generar i avaluar hipòtesis de forma preliminar  internament podem comparar Usen grups controls (dins l’estudi hi pot haver més o menys consumició) i estadístiques publicades Bàsicament existeixen dos tipus d’estudis: ecològics transversals i els de correlacions temporals. E. ECÒGICS TRANSVERSALS  Es realitzen en poblacions i es mesuren al mateix temps el factor de risc i la malaltia. E. ECÒGICS DE CORRELACIONS TEMPORALS  Són com els anteriors, però les variables són mesurades de corma continua/repetida en el temps. ESTUDIS DE PREVALENÇA No són aptes o no volen participar En aquets estudis no hi ha una seqüència temporal, sinó que es donen al moment. Presenten la limitació de la falta de seqüència temporal entre l’exposició i la malaltia. Analitzen la relació entre una malaltia i un factor de risc en una població en un moment concret del temps. La unitat d’estudi són pacients. Serveixen per generar i analitzar de forma preliminar hipòtesis Usen grups control (persones sense exposició) Els estudis que tenen pitjor pronòstic, tenen menys probabilitat d’apa èixe en els estudis de prevalença. AVANTATGES 1. Es poden estudiar més d’una malaltia i factor de risc al mateix temps 2. Durada curta 3. Permeten estimar la prevalença LIMITACIONS 1. Manca de seqüència temporal 2. No són útils per malalties poc freqüents 3. Hi pot haver un biaix de supervivènciaa