S all_subjects Document economics if_65-fb_messenger_1181188 leaderboard1 medicine psychology science_engineering Star Ticket trending trophy
U.P.C. E.T.S.E.TELECOMUNICACIO Pareial Tardor 2012/2013 ELECTROMAGNETISME 15412012 e= 1.6 10"9C; 80:8.8510712F/m; k=910+9Nm2/C3; NOM: 1.— Considereu una superficie plana molt gran, situada sobre el pla xy, que esta carregada uniformement amb 0': 0.3 pC/cmz. Considereu els punts Pl: (0, 0, 20) cm i P3: (2, 5, 10) cm a) Calculeu e] camp electric als punts P] y P2, indicant mbdul direccié i sentit. b) Calculeu la diferencia de potencial V(P1) — V( P2) Situem ara una Can‘ega puntual Q]: 100 pC al punt P] c) Quin es el flux deI camp electric total a través d’una superficie esferica de 10 cm dc radi centrada a l’origen de coordenades? d) Quina forea actuaria sobre una carrega puntual Q2=—200 13C si la situéssim en el punt P7? 2.- Considereu el semicercle de la figura que esta carregat unifonnement amb una densitat lineal l. Calculeu e1 camp electric al punt P, indicant nibdul direccié i sentit. ' 3.- Un conductor cilindric de longitud 1=20,0 cm esta fet de dos materials, un nucli interior Cilindric de radi r1=3,0 mm i _r__,-r.»--'-',' COUdUCtiVitat 0] = 5,0 X106 S/m i una Closca Cilindrica que ___‘_,_——r”"""" l’envolta de gruix d:2,0 mm i conductivitat 02 = 8,0 X106 /’/2 \_ F“ 1; 2,0 A 8/111. ,1 f '\ “ Quan pel conductor circula una intensitat de 1: 2,0 A, 1| l l calculeu el camp i el vector densitat de eorrent en cada "-\ \_/' Nara-M” material. \Jyffl-“ 4.— En una zona de l’eSpai existeix un camp magnetic Y Amb a : 10 GXm. A1 13121 2 = 0 6:31:51 situada una espira rectangular arnb vel‘texs als punts A:(l,1,0), B=(1,3,0), C:(—4,3,0), D=(—4,1,0) (en metres) i per la qua] Circula un corrent de valor I = 2,0 mA en el sentit indicat a la figura a) Calculeu la forea que actua sobre cada costat de l’espira. b) Calculeu la forea total que actua sobre l’espira.Eo :- 82?) ASHE i V“) -— VB : (T — G ' ‘ .1! 2 27:0 x _ _§~83o‘.¢!—-. —1m V Q qt)“ QtnSé m G WR'Z S2; 6’0 — EC _-g .42 : as to TV (‘0) 10-6%”?, 1' "'2 d‘) 92 .1: \ C’\ If Ffl “(22f 2—“ g 13.3)? _\2 +6 *i' \U ‘ «2443mm@ $30 403 Wmfitén (153:3 GD fiCQQQQO